Hinnasto

Teemme aina palvelusopimuksen ja -suunnitelman yhdessä asiakkaan/omaisen kanssa.
Kartoituskäynti asiakkaan luona on maksuton.
Kotipalvelu:
arkisin klo 7.30-18.00
32.00 € / 1 tunti
16.00 € / 30 minuuttia
+ ilta- ja viikonloppulisät
Kotisairaanhoito:
arkisin klo 7.30-18.00
38.00 € / 1 tunti
19.00 € / 30 minuuttia
13.00 € / lyhyt näytteenottokäynti
+ ilta- ja viikonloppulisät
Matkakustannukset sisältyvät hintaan 5 km/sivu saakka, ylimenevältä osalta laskutamme asiakkaalta 0.50 snt/km.
Meillä maksuvälineenä käy myös Vaana-palveluseteli.


Kotitalousvähennys

Kaikki yksityishenkilöt ovat oikeutettuja saamaan palveluistamme kotitalousvähennyksen verotuksessaan.
Vuonna 2019 kotitalousvähennys on 50% työn osuudesta, ja maksimivähennys vuodessa 2400 €. Omavastuuosuus on 100 €. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada yhteensä 4800 € vähennykset.
Kotitalousvähennystä voi hakea jälkikäteen ilmoittamalla ostetut kotitalous- / hoitotyöt veroilmoituksessa. Veroilmoitukseen tulee liittää verohallinnon lomake 14A, jolloin verottaja huomioi vähennyksen suoraan verotuksen lopputuloksesta. Kuitteja maksetuista laskuista ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta ne tulee säilyttää, sillä verotoimisto voi pyytää niitä tarvittaessa.
Lisätietoja kotitalousvähennyksestä:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/nain-ilmoitat-kotitalousvahennyksen/


Vaana-palveluseteli

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta kuten kotihoitoyritykseltä tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.
Mitä palveluita palvelusetelillä voi saada?
Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Palvelusetelilain tarkoituksena on
  • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
  • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
  • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä
Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.
Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.
Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä noin kolmannes Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa.
Lue lisää palvelusetelistä:
http://stm.fi/palveluseteli
https://vaana.fi/palvelut/palveluseteli/